بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس خود اثر بخشی

چقدر تاثیر گذار هستید؟
The Self – Efficay Scale
جمله های زیر احساسات و واکنش های افراد را در موقعیت های مختلف توصیف می کنند. هر جمله را با دقت بخوانید و مشخص کنید که تا چه حد با هر جمله موافق هستید برای این کار از یک مقیاس 14 درجه ای استفاده کنید که در آن 1 نشان دهنده کاملا مخالف و عدد 14 نشان دهنده کاملا موافق است.
114