بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس پاسخهای نشخواری

افراد مختلف هنگامی که احساس غمگینی یا افسردگی می کنند، ممکن است افکار گوناگونی را تجربه کنند و یا کارهای مختلفی را انجام دهند. در ادامه لیستی از این احتمالات فهرست شده است. لطفاً بر روی مقیاس درجه بندی زیر مشخص کنید، زمانی که احساس غمگینی یا افسردگی دارید، این افکار یا اعمال را به چه میزان تجربه می کنید. آنچه را واقعاً تجربه می کنید بنویسید نه آنچه را که فکر می کنید باید تجربه کنید.
هرگزگاهی اوقات اغلب اوقات همیشه