بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس انسجام خانوادگی

Family Solidarity (unity)Scale
عبارتهایی درباره ارتباط شما و والدین تان داده شده است با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفاً تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.
12345