بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس سخت کوشی

چقدر سخت کوش هستید؟
The Hardiness Scale: Bartone, Paul
در زیر جمله هایی درباره زندگی مطرح شده است که افراد غالبا احساس متفاوتی در مورد آنها دارند، برای این که نشان دهید چه احساسی درباره هر جمله دارید، از اعداد صفر تا سه استفاده کنید. هر سوال را با دقت بخوانید و مشخص کنید که به نظر شما هر سوال تا چه حد درست است. هیچ پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد.

0- اصلا درست نیست 1- اندکی درست است 2- تا اندازه ای درست است 3- کاملا درست است

0123