بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس شیوه زندگی

آیا فردی کنترل کننده هستید؟
The Way of Lifr Scale
Logan, Wright
گویه های زیر باید مطابق احساس شما در زمان حال، تکمیل شود. هر یک از گزینه های صحیح یا غلط را بیشتر در مورد شما صدق می کند به عنوان پاسخ انتخاب کنید.
صحیحغلط