بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس خود گسستگی

Self – discrepancy Scale
عبارتهایی داده شده است که در آنها پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد . با توجه به مقیاس زیر پاسخ خود را انتخاب کنید. لطفا تا جایی که ممکن است هیچ موردی را بدون پاسخ نگذارید.
کاملا مخالفم مخالفم... تقریباً مخالفم... موافقم... کاملا موافقم