بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه مدیریتی: مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد

WWW.dr- sepehri.delccs
مطالعات میان فرهنگی – بررسی ابعاد فرهنگی هافستد
1- جنسیت :

2- وضعیت تاهل؟

5- میزان تحصیلات؟

9- نوع سازمان؟

9- نوع سازمان؟

10- نوع استخدام شما چیست؟

12- سابقه ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟

12- سابقه ی خدمت شما در سازمان چند سال است؟

16- آیا سازمان شما با شرکت های خارجی در ارتباط است؟

خیلی زیادزیادمتوسطکم اصلا

خیلی زیاد زیادمتوسطکماصلا

در زیر ویژگی های 4 شیوه مدیریتی متفاوت، بیان شده است. لطفاً با توجه به تعاریف، به سوالات 46 و47 پاسخ گویید.
- روش یک : روشی که در آن مدیر معمولا سریع تصمیم می گیرد و تصمیمات را روشن و موکد به اطلاع زیردستانش می رساند. این مدیر از زیردستانش انتظار دارد که این تصمیمات را با وفاداری و بدون اشکال تراشی اجرا کنند.
- روش دو : روشی که در آن مدیر معمولا سریع تصمیم می گیرد. قبل از اجرای تصمیمات سعی می کند آنها را به طور کامل برای زیردستانش توضیح داده و دلایل اتخاذ تصمیم را به آنها بگوید و به سوالاتی که ممکن است از جانب آنها مطرح شود، پاسخ مناسب دهد.
- روش سه : روشی که در آن مدیر قبل از اتخاذ تصمیم با زیردستان خود مشورت می کند، به اظهار نظرهای آنها توجه می نماید و پس از تصمیم گیری، آن را به اطلاعشان می رساند. او بدون توجه به اینکه تصمیمش با نظریات زیردستان موافق باشد یا خیر، از آنها انتظار همکاری بی قید شرط دارد.
- روش چهار : روشی که در آن مدیر معمولا به هنگام تصمیمات مهم، جلسه ای را با زیردستانش ترتیب می دهد . او ابتدا مساله را مطرح نموده و از گروه می خواهد به بحث بپردازند و سپس نظر اکثریت را به عنوان تصمیم نهایی می پذیرد.

در زیر ویژگی های 4 شیوه مدیریتی متفاوت، بیان شده است. لطفاً با توجه به تعاریف، به سوالات 46 و47 پاسخ گویید.
- روش یک : روشی که در آن مدیر معمولا سریع تصمیم می گیرد و تصمیمات را روشن و موکد به اطلاع زیردستانش می رساند. این مدیر از زیردستانش انتظار دارد که این تصمیمات را با وفاداری و بدون اشکال تراشی اجرا کنند.
- روش دو : روشی که در آن مدیر معمولا سریع تصمیم می گیرد. قبل از اجرای تصمیمات سعی می کند آنها را به طور کامل برای زیردستانش توضیح داده و دلایل اتخاذ تصمیم را به آنها بگوید و به سوالاتی که ممکن است از جانب آنها مطرح شود، پاسخ مناسب دهد.
- روش سه : روشی که در آن مدیر قبل از اتخاذ تصمیم با زیردستان خود مشورت می کند، به اظهار نظرهای آنها توجه می نماید و پس از تصمیم گیری، آن را به اطلاعشان می رساند. او بدون توجه به اینکه تصمیمش با نظریات زیردستان موافق باشد یا خیر، از آنها انتظار همکاری بی قید شرط دارد.
- روش چهار : روشی که در آن مدیر معمولا به هنگام تصمیمات مهم، جلسه ای را با زیردستانش ترتیب می دهد . او ابتدا مساله را مطرح نموده و از گروه می خواهد به بحث بپردازند و سپس نظر اکثریت را به عنوان تصمیم نهایی می پذیرد.

روش یکروش دوروش سهروش چهار

لطفاً به سوالات زیر پاسخ دهید:

48- فکر می کنید تا چند سال دیگر به کار در سازمان خود ادامه خواهید داد؟

49- فکر می کنید اگر کارمندی در سازمان شما از مسائلی مانند افزایش حقوق ناعادلانه به مدیران بالاتر شکایت کند، بعدها برای این کار توبیخ خواهد شد؟

50- چقدر مدیرتان به شما در جهت پیشرفت کارهایتان کمک می کند؟

51- به طور کلی و با توجه به همه عوامل، در حال حاضر میزان رضایت شما از سازمانی که در آن کار می کنید چقدر است؟

52- اگر فرصت ارتقاأء مدیریتی و همزمان با آن فرصت ارتقاء، تخصصی را داشته باشید و مزایای مادی هر دو یکسان باشد، کدام یک را ترجیح می دهید؟

53- در مورد کار کردن در سازمانی که متعلق به کشور دیگری است، چه احساسی دارید؟

54- اگر از شغل فعلی خود استفاء دهید، فکر می کنید بتوانید شغل دیگری در حد شغل قبلی و با همان درآمد بیابید؟

55- چقدر مدیرتان بر اجرای قوانین پافشاری میکند؟

56- در مورد کار کردن با مدیری که از کشور دیگری غیر از کشور شماست، چه احساسی دارید؟
ترجیح می دهم با مدیر همطنم کار کنم

خیلی موافقمموافقم نظری ندارم مخالفم خیلی مخالفم

همیشه غالباً گاهی اوقات به ندرت اصلاً

خیلی موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم خیلی مخالفم

86- تا چه حد شخصیت پایداری دارید؟ (مثلا تصمیماتتان به ندرت تغییر کند)

87- تا چه حد فرد صرفه جویی هستید؟

88- چقدر در انجام کارهایتان پشتکار به خرج می دهید؟

89- چقدر به آداب و رسوم پایبند بوده و به آن احترام می گذارید؟

بدون عنوان