بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه شادی آکسفورد (happiness oxford inverntory)

پرسشنامه حاضر به منظور بررسی میزان نشاط شما را می سنجد. این پرسشنامه توسط دانشگاه آکسفورد طراحی شده است و پرسشنامه ای معتبری می باشد. چنانچه مایل باشید میزان نشاط شما تعیین شود، احساس دو هفته اخیر خود را در نظر بگیرید و به سوالات زیر پاسخ دهید.

کاملا موافقم موافقمتا حدی موافقممخالفم کاملا مخالفم