بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

آزمون خودشکوفایی Self- Actualization Questionnair

پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر، اعداد را علامت بزنید.

1= کاملا موافق 2 =موافق 3=نسبتا موافق 4=نسبتا مخالف 5=مخالف 6=کاملا مخالف
1- من از هیچ یک از هیجانهایم احساس شرمساری نمی کنم.

2- احساس می کنم آنچه دیگران از من انتظار دارند، (باید) انجام دهم.

3- من معتقدم مردم ذاتا خوب هستند و می توان به آن ها اعتماد کرد.

4- من احساس می کنم نسبت به آن هایی که دوست دارم عصبانی نمی شوم.

5- آنچه من انجام می دهم باید همیشه مورد تایید دیگران قرار گیرد.

6- من ناتوانی ها و ضعف های خود را نمی پذیرم.

7- من می توانم مردم را دوست داشته باشم ( مثل مردم باشم) بدون آن که آنها را تایید کنم.

8- من از شکست می ترسم.

9- من از کوشش برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده اجتناب می کنم.

10- بهتر است برای خودت باشی تا برای مردم

11- هیچ ماموریتی در زندگی به من داده نشده که خود را وقف (آن) کنم.

12- من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی که ممکن است آن ها پیامد ناخوشایندی داشته باشند.

13- من احساس نمی کنم مسوول باشم (که) به کسی کمک کنم.

14- ترس از بی کفایتی مرا آزار می دهد.

15- دوستم دارند، چون دوستشان دارم