بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه سنجش بهداشت فردی

دانش آموز عزیز با عرض سلام، پرسش نامه حاضر به منظور جمع آوری اطلاعات شما در زمینه بهداشت فردی است. لطفاً سوالات را به دقت بخوانید و جواب موردنظر را علامت بزنید، در صورت داشتن تردید در مورد جواب، لطفاً ستون نمی دانم را علامت بزنید.
1- جنسیت :

2- نام مدرسه :

3- دوره راهنمایی تحصیلی پایه :

4- دانستنیهای بهداشتی را از چه راهی بدست می آورید.( پنج مورد را علامت بزنید).

صحیح غلطنمی دانم