بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

مقیاس افسردگی زونگ

Self- Rating Depression Scale by: William Zung
به هر یک از عبارات زیر، بر اساس وضعیت کنونی خود رتبه دهید.
بندرتگاهیمعمولا غالبا