بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

پرسشنامه روش های رایج تشویق دانش آموزان در مدارس

بسمه تعالی

دانش آموز عزیز: با سلام و عرض تشکر
با توجه به نقش موثر تشویق در پیشرفت درسی و رشد رفتار مطلوب در دانش آموزان و به منظور آگاهی از نظرات شما نسبت به روشهای رایج تشویق در مدارس خواهشمند است به سوالات این پرسشنامه صادقانه پاسخ دهید تا با استفاده از نظرات شما گامی موثر در پیشبرد امور آموزشی و تربیتی دانش آموزان برداشته شود.
پایه

خیلی زیاد زیاد متوسطکمهیچ

12345

12345

12345

12345

8- معلمین شما تا چه اندازه از تشویق نمودن جهت پیشرفت درسی دانش آموزان استفاده می نمایند؟

8- معلمین شما تا چه اندازه از تشویق نمودن جهت پیشرفت درسی دانش آموزان استفاده می نمایند؟

9- معاون مدرسه تا چه اندازه جهت اصلاح رفتار دانش آموزان از تشویق استفاده ی نمایند؟

10- معاون مدرسه تا چه اندازه جهت پیشرفت درسی دانش آموزان را تشویق می کند؟

11- معلمین جهت تشویق دانش آموزان تا چه اندازه از تشویق کلامی استفاده می کنند؟

12- مدیر مدرسه تا چه میزان در تشویق دانش آموزان از تشویق کلامی استفاده می کنند؟

13- معاون مدرسه تا چه میزان در تشویق دانش آموزان از تشویق کلامی استفاده می کنند؟

14- مربی پرورشی تا چه میزان در تشویق دانش آموزان از تشویق کلامی استفاده می کنند؟

15- آیا در مدرسه شما جهت تشویق دانش آموزان به آنها جایزه داده میشود؟

16- به نظر شما کدام یک از موارد زیر جهت تشویق نمودن دانش آموزان اثر بیشتری دارد؟

12345

12345

12345

20- به نظر شما معلمین جهت تشویق دانش آموزان کدامیک از روش های زیر را بیشتر رعایت می کنند؟

21- چنانچه شما شایسته باشید علاقمندید توسط کدامیک از افراد زیر مورد تشویق واقع شوید؟