بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.

سنجش آگاهی در مورد بلایای طبیعی

دستورالعمل تکمیل پرسشنامه:
30 دقیقه فرصت دارید تا پرسشنامه را پر کنید.
این پرسشنامه با احتساب صفحه اول 4 صفحه دارد.
لطفاً از بین گزینه ها بهترین را انتخاب کنید و عدد گزینه انتخاب شده را علامت بزنید.
اگر گزینه مناسبی نیافتید، گزینه ای را که به پاسخ شما نزدیکتر است علامت بزنید.
لطفاً به تمام سوالات پاسخ دهید.
لطفاً به سوالات زیر در مورد فعالیت های خانواده پاسخ دهید.
- اگر فکر می کنید که اعضای خانواده شما،بدون شما، کارهای زیر را انجام داده اند، ستون 1
- اگر احساس می کنید قصد دارید با خانواده خود کارهای زیر را انجام دهید ستون 2
- اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه خانواده باید انجام بدهید ستون 3

انجام شده قصد انجام داریم باید انجام شود

انجام شده میخواهیم انجام دهیمفکر می کنیم باید انجام شود

پیشگیری (کاهش خطرات: تدابیری که می اندیشیم و فعالیت هایی که قبل از حادثه انجام می دهیم تا هنگام وقوع حادثه اصلاً خسارتی به بار نیاید. (برای مثال ساختن خانه محکم در برابر حادثه، یا کناره های رودخانه ها و سواحل را مستحکم کردن)
آمادگی: تدابیری که می اندیشیم و فعالیت هایی که قبل از حادثه انجام می دهیم تا خسارات به وجود آمده بعد از حادثه کاهش یابد. (برای مثال تهیه غذا، مشخص کردن جای جمع شدن فامیل بعد از حادثه، و ایجاد سیستم برای کمک به اعضای جامعه بعد از حادثه)
پاسخ:فعالیت ها هنگام و بعد از حادثه (برای مثال تخلیه افراد بعد از حادثه، نجات افراد و ایجاد روحیه در مرکز تخلیه)
بازیافت – ساخت و یا تعمیر چیزی که خسارت دیده به شکل اول آن. (برای مثال تعمیر لوله های آب، ساختمانها، موسسات و مراکز اجتماعی دیگر)
بازسازی – ساختن چیزی که خسارت دیده بهتر از شرایطی که قبل از حادثه داشته ( برای مثال شهر یا زندگی مردم)

لطفاً به سوالات زیر در مورد فعالیت های جامعه پاسخ دهید.
- اگر فکر می کنید که اعضای جامعه همراه با شما کارهای زیر را انجام داده اند ، در ستون 1
- اگر احساس می کنید قصد دارید با جامعه خود کارهای زیر را انجام بدهید در ستون 2
- اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه جامعه انجام خواهید داد در ستون 3

لطفاً به سوالات زیر در مورد فعالیت های جامعه پاسخ دهید.
- اگر فکر می کنید که اعضای جامعه همراه با شما کارهای زیر را انجام داده اند ، در ستون 1
- اگر احساس می کنید قصد دارید با جامعه خود کارهای زیر را انجام بدهید در ستون 2
- اگر احساس می کنید که کارهای زیر را به همراه جامعه انجام خواهید داد در ستون 3

انجام شده است قصد انجام داریم باید انجام شود

خیلی مهم مهمکمی مهمبی اهمیت

خیلی مهم مهمکمی مهمبی اهمیت

زیاد تماشا کردن(خواندن)در حد امکان تماشاکردن(خواندن) فقط هنگام خستگی تماشاکردن(خواندن)تماشا نکردن (نخواندن)

بیش از یک بار در هفته یک بار در ماهیک بار در 6 ماهیک بار در سالهرگز

زیاد شرکت کرده امتقریبا نیمی از موارد را شرکت کرده امخیلی کم شرکت کرده اماصلا شرکت نکرده ام

خیلی می دانمتا حدی می دانمکمی می دانماصلاً نمی دانم

امن کاملامن کمی خطرناکخطرناک

چقدر با همسایگان خود صحبت می کنید؟

چقدر با همسایگان خود صحبت می کنید؟

آیا شما یا خانواده تان کیف وسائل لازم برای مقابله با بلایای طبیعی را تهیه کرده اید؟

خیلی صحبت می کنیمسلام و علیک می کنیم و گاهی صحبت می کنیمسلام علیک می کنیم و در مواقع لزوم صحبت می کنیمخیلی کم صحبت می کنیم

تجارب و دانش خود را به چه کسی منتقل می کنید؟

فکر می کنید چه کسی مسئولیت اصلی برای کاهش خطرات در مقابل حوادث را دارد؟

مطمئناًاحتمالااحتمالا نهحتما نهنمی دانم

احتمالا دوام نخواهم آورداحتمالا به شدت آسیب خواهم دید کمی آسیب خواهم دیدمشکلی نخواهم داشتنمی دانم

نابودی کاملسوختن در آتشدیوارها می ریزندشکافهایی خواهد بودلوازم زندگی و میز و صندلی آسیب می بینندمشکلی نخواهد بود نمی دانم چه نوع خساراتی خواهد بود؟

اگر زلزله ای در هنگامی که مردم در خانه هایشان هستند تلفات بسیار زیادی به بار آورد، فکر می کنید پیامد آن چیست؟